اولین آدینه رویداد شتابدهنده رضوان با موضوع کرونا و به صورت مجازی و با حضور بیش از بیست تیم تولید و ایده پرداز در آخرین جمعه اسفند ۹۸ و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
آدینه رویداد از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز هر جمعه با موضوعات متنوع و با هدف جذب ایده های نوآورانه و خلاقانه توسط شتابدهنده رضوان و با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان برگزار خواهد شد.