مشارکت و حمایت شبکه پویا از نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن

شبکه پویا حامی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن شد.

به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن، طی توافق منعقد شده مابین شتابدهنده رضوان و شبکه پویا، این شبکه تخصصی کودک به عنوان حامی این رویداد ، مشارکت خواهد نمود.

شبکه پویا

شبکه پویا

حامی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن