مشارکت و حمایت مرکز پویانمایی صبا از نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن

مرکز پویانمایی صبا حامی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن شد.

به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن، طی توافق منعقد شده مابین شتابدهنده رضوان و مرکز پویانمایی صبا، این مرکز به عنوان حامی این رویداد ، مشارکت خواهد کرد.

مرکز صبا

حامی نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن